Лабораторія Тіла - The Body Lab @ Репетиційна база Львів MuzSvit, Lviv [18 марта]

Лабораторія Тіла - The Body Lab


25
18
марта
18:00 - 20:00

 Страница мероприятия
Репетиційна база Львів MuzSvit
Львів, Винниченка 30, Львов, 790000
(English version below)

Починаємо серію практичних позитивістських майстер-класів по самовдосконаленню.

Кожен з нас неповторний і мистецтво життя, а також найбільший секрет привабливості, полягає в тому, аби стати найкращою, найдосконалішою версією самого себе.

Потрібно лише спокійно і методично працювати над собою, гармонізувати своє тіло, дух і простір навколо себе. А все що нам необхідно в житті, в тому числі і наші ідеальні партнери, обов'язково притягнуться до нас самі, без жодних додаткових зусиль з нашого боку.

Суть Лабораторії Тіла є практика мистецтва створення досконалого себе. Наша лабораторія це творчий простір, де кожен стає скульптором свого власного тіла і життя, витворюючи його досконалість природними гармонійними методами. Все відбувається без зайвих розмов, практично, і ефективно.

Використовуємо прикладні методики які дозволяють швидко і послідовно досягнути бажаного результату. На цій зустрічі запропонуємо наступні практики:

1. Знайомство з самим собою. Для багатьох це станеться вперше. Хто є я? Де центр мого єства? Яка структура всесвіту? Як ми пов'язані з усім що нас оточує, в тому числі з іншими людьми. Відкриваємо суть медитації, і відразу занурюємся в медитацію медитацій, медитацію руху в безкрайності. Відчуваємо себе. Знаходимо живе джерело безумовної любові. Знаходимо себе.

2. Взаємодія з іншими. Тіло це складна мультиканальна система комунікації, яку ми часто не вміємо застосовувати, використовуючи лише маленьку частину потенціалу. Через рух, мягкий контакт, лагідно, ми будемо відкривати спілкування з іншими людьми, без слів, але дуже змістовне. Ви будете здивовані як багато можна зрозуміти, і передати через звичайнісінький дотик.

3. Практичне застосування принципу зміни активності-відновлення і насичення тіла енергією. Обговорюватимемо приготування і спробуємо на смак високоенергетичний еліксиру на основі трав, меду, і рецептів тібетської школи оздоровлення. Так почнемо знайомство з вищою школою пілотажу в мистецтві відновлення.

4. Практика лагідного але дуже ефективного мануального відкривання потоків в тілі, в тому числі і енергетичних. Методики body work, body mind, як і інших шкіл тілесних практик будуть продемонстровані і ви зможете їх спробувати і відчути їх ефект безпосередньо.

5. Гармонізація енергетичних потоків і розв'язок складних вузлів у вашому житті через практики візуалізації і ролетворення. Занурення і подорож у світ дзеркал, які висвітять вам самі глибокі приховані таємниці вашого єства і життєвої ситуації, і допоможуть їх розв'язати. Ви отримаєте відчуття звільнення і нової радості в житті, про які ви давно мрієте і очікуєте.

Також під час заняття ви зможете задати питання і отримати змістовні практичні відповіді стосовно різноманітних аспектів і тем життя і оздоровлення, саме тих які ви прагнете вирішити або розв'язати.

Заняття пропонуються на основі доброчинного внеску, в залежності від вашої можливості і бажання. Вітається також волонтерська допомога проекту.

З собою мати зручний одяг, так щоби вам було приємно в ньому і в русі і в спокої. Можна приносити каремати і легкі ковдри.

По бажанню, також можете принести з собою легку енергетичну їжу (наприклад фрукти, сухофрукти, джеми, варення, мед).

Чекаємо на вас і будемо раді вітати вас на нашому майстер-класі. Бажаємо вам, і всім кого ви любите, щастя, радості і задоволення від життя. Добра вам, і до зустрічі..)

___

We start a series of practical positivist master classes for self-improvement.

Each of us is unique and the art of life, and also the greatest secret of attractiveness, is to become the best, most perfect version of ourselves.

We should keeping work calmly and methodically on ourselves, to harmonize our body, spirit and space around us. And all that we need in life, including our ideal partners, will be attracted to ourselves, without any additional efforts on our part.

The essence of the Body Lab is the art of creating the perfect self. Our laboratory is a creative space, where everyone becomes a sculptor of his own body and life, creating his or her perfection with natural harmonious methods. Everything happens without unnecessary conversations, practically and effectively.

We use applied techniques that allow you to quickly and consistently achieve the desired result. At this meeting, we will offer the following practices:

1. Getting to know yourself. For many, this will happen for the first time. Who am i? Where's the center of my being? What is the structure of the universe? How we are connected with everything that surrounds us, including with other people. Discover the essence of meditation, and immediately immerse yourself in the meditation of meditations, the meditation of motion in infinity. Feel yourself. Find a living source of unconditional love. Find yourself.

2. Interaction with others. The body is a complex multi-channel communication system, which we often do not use properly, using only a small part of the potential. Through movement, soft contact, gently, we will open communication with other people, without words, but very meaningfuly. You will be surprised how much you can understand, and pass through the simple touch.

3. Practical application of the principle of change in activity-recovery and body saturation with energy. We will discuss preparation and will do tasting of high-energy elixir based on herbs, honey, and recipes of the Tibetan school of healing. This way we will begin to get acquainted with the high school in the art of restoration.

4. The practice of gentle but very effective manual opening of streams in the body, including energy. Body work, body mind, as well as other schools of bodily practices, will be demonstrated and you can try them and feel their effects directly.

5. Harmonization of energy flows and solution of complex nodes in your life through the practice of visualization and structuring. Immersion and a journey into the mirror world that will enlighten you the deepest hidden secrets of your being and life situation, and help you to solve them. You will get a sense of liberation and new joy in life, of which you have long dreamed and awaited.

Also during the session you will be able to ask questions and get meaningful practical answers about various aspects and themes of life and healing, those that you want to solve in life.

The cost of this class is a voluntary contribution depending on your ability and desire. Volunteer project support is welcomed.

Have comfortable clothes with you, so that you are pleasant in stillness and in motion. You can bring caramets and light blankets.

If desired, you can olso bring the energy food (for example, fruit, dried fruits, jams, honey).

We look forward to welcoming you to our master class. We wish you and everyone you love, happiness, joy and pleasure from life. All the best to you, see you ..)
Обсуждение
image
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Пройдите быструю регистрацию или авторизацию.

Самые ожидаемые события у Львові :

Олег Винник. 2 червня. Львів
Арена Львів/ Arena Lviv
Vivienne Mort - презентація альбому Досвід
Malevich Night Club \ Малевич нічний клуб Львів
Великий Гетсбі у Львові
Lviv Theatre of Opera and Ballet
Один в Каное - великий сольний концерт у Львові
Lviv Theatre of Opera and Ballet
Dzidzio на Арені Львів. Мега тур "Super-puper" - Gastroli.ua
Арена Львів/ Arena Lviv
Adam Gontier 12 квітня, Львів, !FESTrepublic
FESTrepublic
Grand Prix Lviv Half Marathon 2018
Lviv Oblast, Львов
Самые популярные мероприятия в твоей ленте новостей!